Subsections


8. Hibák és kivételek

Eddig csak említettük a hibajelzéseket, de ha kipróbáltad a példákat feltehetően láttál néhányat. Kétfajta megkülönböztetendő hibafajta van (legalább): szintaktikai hiba (syntax error) és kivétel (exception).


8.1 Szintaktikai hibák

A szintaktikai hibák, vagy másképp elemzési hibák, talán a leggyakoribb hibaüzenetek, amíg tanulod a Pythont:

>>> while 1 print 'Hello világ'
 File "<stdin>", line 1
  while 1 print 'Hello világ'
        ^
SyntaxError: invalid syntax

Az elemző megismétli a hibás sort, és kitesz egy kis ,,nyilat'' amely a sorban előforduló legelsőnek észlelt hibára mutat. A hibát a nyilat megelőző szócska (token) okozza (vagy legalábbis itt észlelte az értelemező): a példában, a hibát a print utasításnál észlelte, mivel a kettőspont (":") hiányzik előle. A fájl neve és a sorszám kiíródik, így tudhatod, hol keressed, ha egy szkriptet futtattál.


8.2 Kivételek

Ha egy állítás vagy kifejezés szintaktikailag helyes, akkor is okozhat hibát, ha megpróbáljuk végrehajtani. A végrehajtás során észlelt hibákat kivételeknek (execptions) nevezzük és nem feltétlenül végzetesek: nemsokára megtanulod, hogyan kezeld ezeket a Python programban. A legtöbb kivételt általában nem kezelik a programok, ekkor az alábbiakhoz hasonló hibaüzeneteket adnak:

>>> 10 * (1/0)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1
ZeroDivisionError: integer division or modulo
>>> 4 + spam*3
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1
NameError: spam
>>> '2' + 2
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1
TypeError: illegal argument type for built-in operation

A hibaüzenetek utolsó sora mutatja, mi történt. Különböző típusú kivételeket kaphatunk, és a típus az üzenet részeként kerül kiíratásra: a típusok a példákban: ZeroDivisionError (nullával való osztás), NameError (név hiba) és TypeError (típussal kapcsolatos hiba). A kivétel típusaként kiírt szöveg a fellépő kivétel belső (built-in) neve. Ez minden belső kivételre igaz, de nem feltétlenül igaz a felhasználó által definiált kivételekre (habár ez egy hasznos megállapodás). A szokásos kivételnevek belső azonosítók (nem fenntartott kulcsszavak).

A sor fennmaradó része egy részletezés, amelynek alakja a kivétel fajtájától függ.

Az ezt megelőző része a hibaüzenetnek megmutatja a szövegkörnyezetet - ahol a kivétel történt - egy veremvisszakövetés (stack backtrace) formájában. Általában ez veremvisszakövetést tartalamazza egy listában a forrás sorait. jóllehet, ez nem fog megjeleníteni a sztenderd bementeről kapott sorokat.

A Python Library Reference felsorolja a belső kivételeket és a jelentéseiket.


8.3 Kivételek kezelése

Van rá lehetőség, hogy olyan programokat írjunk, amik kezelik a különböző kivételeket (exception). Nézzük csak a következő példát, amely addig kérdezi a felhasználótól az értéket amíg egy egész számot nem ír be, de megengedi a felhasználónak, hogy megszakítsa a program futását (a Control-C használatával, vagy amit az operációs rendszer támogat). Jegyezzük meg, hogy a felhasználó által létrehozott megszakítás KeyboardInterrupt kivételként lép fel.

>>> while 1:
...   try:
...     x = int(raw_input("Írj be egy számot: "))
...     break
...   except ValueError:
...     print "Ez nem egész szám. Próbáld újra... " 
...

A try utasítás a következőképpen működik.

A try utasításnak lehet egynél több except ága is, hogy a különböző kivételeket kezelhessük. Egynél több kezelő hajtódhat végre. A kezelők csak a hozzájuk tartozó try ágban fellépő kivételt kezelik a try utasítás másik kezelőjében fellépő kivételt nem. Egy expect ágat több névvel is illethetünk egy kerek zárójelbe tett lista segítségével, például:

... except (RuntimeError, TypeError, NameError):
...   pass

(Magyarul: Futásidejű hiba, TípusHiba, NévHiba)

Az utolsó expect ág esetén elhagyható a kivétel neve. Rendkívül óvatosan használjuk, mert elfedhet valódi programozási hibákat! Arra is használható, hogy kiírjunk egy hibaüzenetet, majd újra kivételdobást hajtsunk végre, (megengedve a hívónak, hogy lekezelje a kivételt):

import string, sys

try:
  f = open('file.txt')
  s = f.readline()
  i = int(string.strip(s))
except IOError, (errno, strerror):
  print "I/O error(%s): %s" % (errno, strerror)
except ValueError:
  print "Nem képes az adatot egész számmá alakítani."
except:
  print "Váratlan hiba:", sys.exc_info()[0]
  raise

A try ... except utasításnak lehet egy else ága is, amelyet - ha létezik - az összes except ágnak meg kell előznie. Ez nagyon hasznos olyan kódokban, amelyeknek mindenképpen végre kell hajtódniuk, ha a try ágban nem lép fel kivétel. Például:

for arg in sys.argv[1:]:
  try:
    f = open(arg, 'r')
  except IOError:
    print 'nem nyitható meg', arg
  else:
    print arg, len(f.readlines()), 'sorból áll.'
    f.close()

Az else ág használata jobb, mintha a kódot a try ághoz adnánk, mivel ez elkerüli egy olyan kivétel elkapását, amely nem a try ... except utasítások által védett ágban vannak.

Ha kivétel lép fel, lehetnek hozzátartozó értékei, amelyeket a kivétel argumentumának is nevezünk. A megléte és a típusa a kivétel fajtájától is függ. Azokra a kivételtípusokra, amelyek argumentummal rendelkeznek, az except ág előírhat egy változót a kivétel neve (vagy a lista) után, amely felveszi az argumentum értékét, ahogy itt látható:

>>> try:
...   spam()
... except NameError, x:
...   print 'A(z)', x, 'név nincs definiálva.'
... 
A(z) spam név nincs definiálva.

Ha a kivételnek argumentuma van, az mindíg utolsó részeként kerül a képernyőre.

A kivételkezelők nem csak akkor kezelik a kivételeket, ha azok ténylegesen a try ágban szerepelnek, hanem akkor is, ha azok valamelyik try ágban meghívott függvényben szerepelnek (akár közvetve is). Például:

>>> def ez_rossz():
...   x = 1/0
... 
>>> try:
...   ez_rossz()
... except ZeroDivisionError, detail:
...   print 'Handling run-time error:', detail
... 
Handling run-time error: integer division or modulo


8.4 Kivételek létrehozása

A raise utasítás lehetővé teszi a programozó számára, hogy egy új, általa megadott kivételt hozzon létre. Például:

>>> raise NameError, 'IttVagyok'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1
NameError: IttVagyok

A raise első argumentuma a kivétel neve amit létrehozunk. Az esetleges második argumentum adja meg a kivétel argumentumát.


8.5 User-defined Exceptions

A programok elnevezhetik a saját kivételeiket, ha karakterláncot rendelnek egy változóhoz, vagy egy új kivétel-osztályt hoznak létre. Például:

>>> class MyError:
...   def __init__(self, value):
...     self.value = value
...   def __str__(self):
...     return `self.value`
... 
>>> try:
...   raise MyError(2*2)
... except MyError, e:
...   print 'A kivételem fellépett, értéke:', e.value
... 
A kivételem fellépett, értéke: 4
>>> raise MyError, 1
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1
__main__.MyError: 1

Sok - a Pythonban megtalálható - modul ezt használja a függvényekben előforduló esetleges hibák megjelenítésére.

Bővebb információ az osztályokról a 9 fejezetben található.


8.6 Takarító-lezáró műveletek definiálása

A try utasításnak van egy másik opcionális ága, mely takarító-rendberakó műveletek tárolására szolgál - ezeket a megelőző ágak lefutása után kell végrehajtani. Például:

>>> try:
...   raise KeyboardInterrupt
... finally:
...   print 'Viszlát világ!'
... 
Viszlát világ!
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 2
KeyboardInterrupt

A végső záradék akár kivételdobás történt a try záradékban, akár nem - mindenképpen végrehajtódik. Ha kivételdobás történt, a kivétel a finally záradék végrehajtása után újra kiváltódik. A finally - a kivételdobás utószeleként, lefutása végeként - hajtódik végre, amikor a try utasítás elhagyja a break vagy a return utasítást. (Fontos: függvényeknél ha nem helyezünk el return utasítást, akkor rejtetten egy return None utasítás fut le - tehát ha nem látunk egy utasítást, az esetleg rejtetten akkor is lefuthat!)

A try utasítás vagy except záradékok(at) tartalmazhat, vagy egy finally záradékot, de a kettőt együtt nem.

See About this document... for information on suggesting changes.